Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Jelen dokumentum célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető formában, előzetes tájékoztatást nyújtson a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (a továbbiakban mint Adatkezelő) által szervezett Erdélyi Vállalkozói Iskola (a továbbiakban mint Rendezvény) való részvétellel kapcsolatos – személyes adatokat érintő – adatkezelések részleteiről.

2. Az Adatkezelő
A Rendezvény lebonyolításához szükséges adatkezelések céljait és eszközeit a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (Asociaţia Economiştilor Maghiari din România), Kolozsvár, Aurel Suciu utca 12/2. szám alatt található, 6316895 adószámmal rendelkező jogi személy határozza meg, mint önálló adatkezelő.

3. A Rendezvényre való regisztrációval kapcsolatos adatkezelések
A Rendezvényre való regisztráció az Adatkezelő honlapján, az rmkt.ro/evi aloldalon elhelyezett űrlap kitöltésével történik.

A. A kezelt adatok köre
A regisztrációs kitöltése során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre.
● Azonosító adatok: családnév, keresztnév
● Kapcsolattartási adatok: e-mail cím és telefonszám.
● A regisztráló saját vállalkozásáról tudomásunkra bocsájtott egyéb információk
Amennyiben a Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseit e-mailen továbbítja a szervezőknek, a levelezés tartalma feldolgozásra és tárolásra kerül a kérdés megválaszolása, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

B. Az adatkezelés célja és jogalapja
A regisztrációs űrlapon megadott adatok kezelése a regisztráció kezelése és lebonyolítása, a résztvevői igények felmérése és kiszolgálása, illetve a pályázati források elszámolása céljából történik.
A regisztrációval és a résztvevői igényekkel kapcsolatos adatkezelések jogalapja az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésteljesítés: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Rendezvényre regisztráló személy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Rendezvényre regisztráló személy kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A pályázati források elszámolásával kapcsolatos adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek: az adatkezelés az Adatkezelő – a Rendezvény fenntartható finanszírozásához fűződő – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettek tiltakozhatnak utóbbi adatkezelés ellen. Ezen jogukat az office@rmkt.ro címre írt kérelemmel érvényesíthetik.

C. Az adatok tárolása
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolja.
Az Adatkezelő a személyes adatok tárolására a Google Ireland Limited felhőszolgáltatását veszi igénybe. A Google Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója itt böngészhető.

D. Az adatok címzettjei
A regisztráció lebonyolításához saját weboldalt használunk.
Továbbá, a regisztráció során megadott adatok jogérvényesítés (peres vagy egyéb eljárás) érdekében továbbításra kerülhetnek olyan külsős üzleti szolgáltatókkal vagy alvállalkozókkal, mint a jogi szolgáltató, külső tanácsadók, végrehajtók stb.

4. A Rendezvényen történő fénykép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelések
A Rendezvény teljes terjedelme alatt, a Rendezvény helyszínein fényképek és videofelvételek készülnek az Adatkezelő megbízásából.

A. A kezelt adatok köre
A szervezők, illetve a szerződött külső szolgáltatók fényképeket és videofelvételeket készítenek a Rendezvény helyszínein. Ezen felvételek a Rendezvény helyszínein tartózkodó személyek képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti.

B. Az adatkezelés célja és jogalapja
A fénykép- és videofelvételek rögzítése a Rendezvény dokumentálásának, reklámozásának, illetve a finanszírozók fele történő elszámolás céljából történik.
Ezen adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek: az adatkezelés az Adatkezelő – tevékenységeinek dokumentálásához, reklámozásához és elszámolásához fűződő – jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A GDPR 21. cikk
(1) bekezdése értelmében az érintettek tiltakozhatnak utóbbi adatkezelés ellen. Ezen jogukat az office@rmkt.ro címre írt kérelemmel érvényesíthetik vagy szóban jelezhetik a szervezőknek.

C. Az adatok tárolása
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolja.
Az Adatkezelő a személyes adatok tárolására a Google Ireland Limited felhőszolgáltatását veszi igénybe. A Google Ireland Limited adatkezelési tájékoztatója itt böngészhető.

D. Az adatok címzettjei
A fénykép- és videofelvételek rögzítéséhez az Adatkezelő szerződött szolgáltatókat is igénybe vesz. A felvételek továbbítása érdekében az Adatkezelő a WeTransfer B.V. (WeTransfer.com) szolgáltatását használja. A WeTransfer B.V. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.

A rögzített felvételek közzétételre kerülnek az alábbi nyilvános online felületeken:
● az Adatkezelő honlapján,
● az Adatkezelő facebook-oldalán,
● a Rendezvény facebook-eseményének oldalán,
● médiapartnerek híroldalain.

A képanyagok közösségi médiában való közzététele a Facebook Ireland Inc (Facebook.com), a videofelvételek közzététele a Facebook Ireland Inc és a Google Ireland Limited (YouTube.com) szolgáltatásainak használatával történik. A Facebook adatkezelési gyakorlata itt, a YouTube-é itt böngészhető.
A felvételek jogérvényesítés (peres vagy egyéb eljárás) érdekében megosztásra kerülhetnek olyan külsős üzleti szolgáltatókkal vagy alvállalkozókkal mint a jogi szolgáltató, külső tanácsadók, végrehajtók stb.

5. Az érintettek jogai
Adatvédelmi jogainak érvényesítése érdekében a 6. Elérhetőségek pontnál feltüntetett e-mail címen veheti fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.

A. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettnek joga van információt kapni az Adatkezelő által folytatott adatkezelésekkel kapcsolatban.

B. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Az érintett beleegyezését bármikor visszavonhatja, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás.

C. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; személyes adatok tárolásának tervezett időtartama illetve az érintettek jogai.

D. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére, akár kiegészítő nyilatkozat útján.

E. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat amennyiben: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja a hozzájárulását, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

F. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

G. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy szerződés és az adatkezelés automatizált módon történik.

H. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

I. Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

J. Panasz benyújtásához való jog és jogorvoslathoz való jog
Jogsértés észlelése esetén joga van panaszt benyújtani az Adatkezelőnek vagy a felügyeleti hatóságnál; illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. Az illetékes felügyeleti hatóság a Román Adatvédelmi Hatóság (ANSPDCP), elérhetőségei a következőek: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1 szektor, Bukarest, Románia, e-mail cím anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, weboldal http://www.dataprotection.ro.

Elérhetőségek
Amennyiben jogait szeretné érvényesíteni, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az office@rmkt.ro e-mail címen vagy a Kolozsvár, Aurel Suciu utca 12/2. szám postacímen.

6. A dokumentum frissítése
Jelen dokumentum utolsó frissítésének dátuma: 2021. február 10. Időszakosan ennek tartalma felülvizsgálatra kerül. Annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezelését érintő változásokról, ajánlott időközönként ezen oldal meglátogatása.